Tutustu metsäammattilaisen työhön

​Metsäala tarjoaa luonnonläheisiä ja mielenkiintoisia ammatteja. Tutustu UPM Silvestan metsäammattilaisten työhön.

Metsän uudistaminen
 

Puunistutus metsäammattilaisilta - UPM Silvesta
Uudistushakkuun jälkeen metsä on uudistettava joko istuttamalla käsin tai koneellisesti kasvupaikalle sopivia taimia, kylvämällä puunsiemeniä tai luontaisesti. Parasta istutusaikaa on alkukesä ja alkusyksy.   

KONEELLINEN PUUNISTUTUS

 

Koneellinen puunistutus - UPM
Koneellisesti tehtynä metsänviljelytyöt nopeutuvat, kun maanmuokkaus, puunistutus ja tarvittaessa boorilannoitus tehdään samalla kertaa. 
Koneellisen istutuksen työkausi on toukokuusta syyskuun loppuun.

Metsän raivaus 

 Taimikonhoito - UPM Silvesta
Metsurit tekevät raivaussahatöitä eri-ikäisissä metsissä. Taimikkovaiheessa poistetaan kasvatettavia puita haittaava lehtipuusto. Raivaamalla poistetaan myös metsänuudistamista tai puun korjuuta haittaava alikasvos.

KONEELLINEN VARHAISPERKAUS

Koneperkaus UPM
Koneperkauksessa lehtipuuvesakko kitketään juurineen havupuiden ympäriltä. Kitkentä vähentää huomattavasti uudelleen vesomista, jolloin toinen raivaustyökerta jää usein tarpeettomaksi.    

Pihapuiden kaato 

 
Pihapuiden kaadot UPM
Pihapuut kaadetaan tarvittaessa pienemmissä osissa. Ammattitaitoinen metsuri hoitaa työn sujuvasti ja turvallisesti. Metsuri käsittelee kaadetut puut asiakkaan toiveiden mukaan vaikka valmiiksi pilkkeiksi ja kuljettaa risut pois tontilta.  

linjanraivaus 

 Sähkölinjojen raivaus - UPM Silvesta
Johtoalueen leventäminen ja vierimetsän hoito tehdään metsäkoneella. Sähkölinjatöiden projektivastaava kontaktoi alueen maanomistajat, ohjaa korjuuyrittäjien ja metsureiden töitä, raportoi toimeksiantajalle ja hoitaa yhteismyyntinä tehtävän puukaupan.

Luonnonhoito

 Luonnonhoitotyöt - UPM Silvesta
Säästöpuuryhmän poltto suunnitellaan osaksi uudistamisketjua. Säästöpuuryhmän  palokuormaa lisätään keräämällä energiapuukorjuussa hakkuutähteitä poltettavalle alalle. Poltto ajoitetaan istutuksen yhteyteen, jolloin jälkivartiointi tapahtuu muiden töiden ohessa.  

MAISEMANHOITO

Maisemointityöt - UPM Silvesta
Hevosmetsurin työkohteita ovat esimerkiksi historiallisesti arvokkaat ympäristöt, kuten maailmanperintökohde Verla. Metsurin työparina toimiva hevonen vetää puut tien viereen hiljaisesti ja maapohjaa säästäen.